Adres: Şemsitebrizi Mahallesi, Kazanlı Sk. No:4, 42030 Konya/Karatay/Konya    Rezervasyon: (0332) 352 90 00

KONYA Hakk??nda

KONYA HAKKINDA

39.000 km2'lik yüzölçümü ile Türkiye'nin en geni? ili olan Konya, Orta Anadolu yaylas? üzerinde Ankara, Aksaray, Ni?de, Mersin, Karaman, Antalya, Isparta, Afyon ve Eski?ehir illeri ile kom?udur. Ba?l?ca büyük ilçeleri Ere?li, Bey?ehir, Ak?ehir'dir. Toplam 31 ilçesi vard?r. Konya büyük?ehir nüfusu 2010 sonu itibariyle 2.005.000 olup Türkiye genelinde 6. s?radad?r. Konya'da karasal iklim hüküm sürer. Yazlar? kuru ve s?cak, k??lar? so?uk ve ya???l?d?r.

?nsanl?k tarihinin ilk yerle?im yerlerinden biri olan ve tarih ak??? içerisinde birçok medeniyetin izlerini ba?r?nda ta??yan Konya, adeta bir müze ?ehir hüviyetindedir. Say?s?z tarih, kültür ve do?al zenginliklerine sahip olan Konya, yeti?tirdi?i ?slam büyükleri ile de tan?nmaktad?r. Konya tarih boyunca belli ba?l? yollar üzerinde yer alm??t?r. Tarihi ?pek Yolu’nun en önemli ticaret ve konaklama merkezlerinden birisi olmu?tur.

Bat? kaynaklar? Konya isminin Yunanca tasvir mânâs?na gelen "ikon"dan ileri geldi?ini ileri sürmektedirler. Konya ismi Frikçe "Kavania"n?n bozulmu? ?eklidir diyenler de vard?r. Konya, Selçuklu Türklerinden önce küçük bir kasaba idi.Romal?lar "Ikonium" ismi ile anm??lard?r. Hazret-i Ömer zaman?nda Konya kasabas?n? ?slâm ordusu fethetmi? ve bu kente "Kuuniye" demi?lerdir. Konya isminin gerçek men?ei "Kuuniye"den gelir.

TARIH ÖNCESI DÖNEM

Konya, Türkiye'deki en eski yerle?im birimlerinden biridir. Konya'da yerle?imin Prehistorik (Tarih öncesi) ça?dan ba?lad??? görülmektedir. Konya'n?n merkezinde yer alan ve ayn? zamanda bir höyük olan, Anadolu Selçuklu sultan? II. Alaeddin Keykubad'a nispetle Alâeddin Tepesi ad? verilen suni tepe ve çevresinde yap?lan ara?t?rmalar sonucu, Prehistorik ça? içinde gerek Neolitik (Cilal? Ta? Devri) ve Kalkolitik ve gerekse Erken Bronz Ça?lar?na ait kültürel bulgulara rastlanm??t?r.

Yine Prehistorik ça?a ait höyüklerden, merkeze 15 km mesafede yer alan ve Konya'n?n bugünkü merkez Harmanc?k mahallesinde yer alan Karahöyük ve Konya Ovas? üzerinde, bulunmu? en eski ve en geli?mi? Neolitik devir yerle?im merkezi olan Çatalhöyük bulunmaktad?r.

ROMA DÖNEMI

Anadolu ve Suriye topraklar?nda büyük bir imparatorluk kuran Hititler, Konya'ya da hakim olmu?lard?r. Hititler'den sonra Frigler'in egemenli?ine giren Konya (Kavania) daha sonra Lidyal?lar, Persler ve Büyük ?skender'in istilalar?na u?ram??t?r. Sonralar? Anadolu'da Roma hakimiyeti sa?lan?nca Konya, Iconium olarak varl???n? korumu?tur. Önemini Roma ve Bizans dönemleri boyunca korumu? olan ?ehir, H?ristiyanl???n ilk y?llar?nda dini bir merkez hüviyeti de kazanm??t?r. Aziz Paul, Anadoludaki dinî seyahatleri s?ras?nda Konya'ya da u?ram??t?r.

SELÇUKLU DÖNEMI

?slamiyetin do?u?uyla beraber Do?u Roma ?mparatorlu?u aleyhine büyüyen ?slam Devleti, ?stanbul'u hedef alan harekatlar? s?ras?nda Konya üzerine de ak?nlar düzenlemi?lerdir. Anadolu'da ve Konya çevresinde ilk ?slami olu?umlar bu devirde ortaya ç?km??t?r. 1071 senesinde Malazgirt Ovas?'nda yap?lan Malazgirt Sava??'ndan önce Anadolu üzerine ke?if harekatlar? düzenleyen Türkler ve Anadolu'yu tan?yan Büyük Selçuklular, bu sava? sonucu Anadolu'nun büyük bir k?sm? ile beraber Konya'y? da, ele geçirmi?ler ve bölgedeki uzun Bizans hakimiyetine son vermi?lerdir.Süleyman ?ah 1076 tarihinde Konya'y? Anadolu Selçuklular?'n?n ba?kenti yapm??, bilahare ba?kent 1080 tarihinde ?znik'e nakledilmi?tir. ?lk haçl? seferi s?ras?nda ?znik ?ehri tekrar Bizans'?n eline geçmi?, sultan I. K?l?çarslan da 1097 tarihinde ba??ehri tekrar Konya'ya ta??m??t?r. Bu tarihten 1277 tarihine kadar Konya aral?ks?z Anadolu Selçuklu Devleti'nin ba?kenti olmu?tur.

KARAMANO?ULLARI DÖNEMI

Karamano?lu Mehmet Bey Konya'y? 1277 y?l?nda beyli?ine katm?? ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne son vermi?tir. Konya ?ehrini Karamano?ullar? topraklar?na katm?? ve beyli?inin ba?kenti yapm??t?r. Tam 16 kez Osmano?ullar? ve Karamano?lular? aras?nda el de?i?tirmi?tir.

OSMANLI DÖNEMI

?ehir 1442 tarihinde Osmanl? egemenli?ine geçmi?tir. Sultan II. Murad Konya'y? zaptederek Karamano?lu hakimiyetine son vermi?tir.